G a l a k s i j a. c o m

OPŠTA SLIKA VANZEMALJSKOG UPLITANJA

 

Iz knjige - "ALIEN CICATRIX 2″

Dr. Corrado Malanga, juli 2005

Izvor: http://flashmentalsimulation.wordpress.com

Prijevod: B.P.

 

 

Kako bih objasnio šta je vanzemaljsko uplitanje, koristiću ovaj trodimenzionalni blok-dijagram cijelog fenomena kako je to već predstavljeno u knjizi Alien Cicatrix.

Prije predstavljanja cijele sekvence procesa vanzemaljskog dejstvovanja na jednoj žrtvi otmica, prvo ćemo predstaviti glavne likove u ovoj priči. Oni su predstavljeni uz pomoć različitih objekata kako bi se olakšalo njihovo prepoznavanje na blok-dijagramu za vrijeme života žrtve otmica, kad se manifestuju stvari koje su vezane za otmice.

Kako možemo vidjeti na ovom dijagramu kojeg ćemo posmatrati počinjući iz donjeg lijevog ugla, tu se nalazi jedan plavi ‘pravougaonik’ koji predstavlja tijelo žrtve otmica. Iznad njega vidimo tri lopte različitih boja. One predstavljaju: Dušu žrtve otmica (crvena sa A – Anima), njen Um (plava sa M – Mente) i njen Duh (zelena sa S - Spirito). Ta tri entiteta predstavljaju jedan integralni dio žrtve otmica, koji tvori životnu esenciju u njenom tijelu. Gore na vrhu, lijevo, nalazi se jedna naranđasta prizma, koja predstavlja - tijelo vanzemaljca.

Ta naranđasta prizma može da predstavlja, ili Petoprstog vanzemaljca, ili Saurijanca, ili Insektoida, ili Bilobata kojeg takođe nazivamo i ‘Srcoliki’.

Bilješke:

INTERFERENZE ALIENE – VANZEMALJSKA MIJEŠANJA

Corpo Alieno – Tijelo vanzemaljca

Sei Dita – Šestoprsti (biće-sjenka koje koristi tijelo visokog plavog ciborga kad posjećuje naš Univerzum)

MAA/MAP – Aktivna/pasivna vanzemaljska memorija

 

I PERSONAGGI DELLA STORIA – GLAVNI LIKOVI PRIČE

Ova imena su takođe korištena u knjizi Alien Cicatrix. U donjem desnom uglu možemo vidjeti jednu crnu elipsu i riječLUX: to je biće Svjetla. Odmah iznad njega možemo vidjeti jedan toroid pored kojeg piše memoria aliena (vanzemaljska memorija), koja predstavlja Vanzemaljsku Memoriju u oba oblika, aktivnu i pasivnu. MAA (AVM – aktivna vanzemaljska memorija) ili MAP (PVM – Pasivna vanzemaljska memorija), ekskluzivno pripadaju vanzemaljskim vrstama koje su već navedene. Idući prema gore, tamo vidimo i jedan transparentni cilindar s riječima 6 Dita – 6-toprsti, koji predstavlja jednog ekstra-dimenzionalnog parazita koji povremeno može imati jedno vještačko tijelo (mašinski napravljeno), kojeg karakterišu neke ljudske crte: bijela kosa, različito oblikovane zjenice i šest prstiju. Kako bi mogli pratiti sve ove pratili ove likove, moraćemo koristiti ovu simbologiju za predstavljanje života žrtve otmica.

Ova cjelokupna slika, iako se na prvi pogled može činiti teško razumljivom, sadrži u sebi manje prozore na crnoj pozadini, koji se nazivaju CICLO VITALE (životni ciklus), RIGENERAZIONE (regeneracija) i COPIATURA (kopiranje); i na kraju, jedan crveni prozor koji je nazvan ‘supersoldati’ (supervojnici).

 

Bilješke:

Ciclo vitale – Životni ciklus

Nascita – Rođenje

Utilizzo copia per scopi militari – Korištenje kopije za vojne svrhe

Rigenerazione – Regeneracija

Na kraju ovog dijela, uzećemo detaljnije u obzir cijelu šemu, međutim, sada ćemo obratiti pažnju samo na početnu tačku: momenat rođenja žrtve otmica.

 

Bilješke:

Ciclo vitale – Životni ciklus

 

Nakon svog rođenja, žrtva otmica ima tijelo koje u sebi sadrži Um, Dušu i Duh, koji imaju svoju vlastitu Svijest a pošto se oni preklapaju, nisu svjesni da predstavljaju jedan zbir od tri različite stvari.

Lux već sada počinje da parazitira žrtvu otmica a njoj se takođe kači i Šestoprsti vanzemaljac.

Tačnije rečeno, LUX počinje da parazitira čovjeka čak prije nego što se fetus odvoji od majčine posteljice.

Šestoprsti vanzemaljac, kako je to navedeno i u knjizi Alien Cicatrix, intervenisaće nešto kasnije kad mu bude najpogodnije da počne da koristi energiju Duše žrtve otmica; sada, nije moguće znati kad će to tačno biti ali to nije ni posebno važno. Sada smo tek na prvih nekoliko dana života ili prvih nekoliko sati, kada se novorođenče već prvi put uzima uz pomoć fizičke otmice.

U nekim slučajevima, ova vrsta interferencije se dešava dok se žrtva otmica još uvijek nalazi u majčinoj materici i dok je tamo povezana sa placentom.

Svijest osobe koja će uskoro postati žrtva otmica kaže da “ta stvorenja” treba da je programiraju: tim programiranjem se u jedno područje mozga novorođenčeta, kojem je zabranjen pristup, ubacuje tzv. Aktivna Vanzemaljska Memorija (AVM).

Kod programiranja se koriste različite tehnike, ovisno od vrste vanzemaljca koji ga obavlja.

Na primjer, Saurijanski vanzemaljac će koristiti optički (očni) nerv žrtve otmica kao “prenosni kabl”; on će kroz njega ubacivati podatke koji žrtvi otmica izgledaju, za vrijeme hipnoze, kao jedna serija električnih stimulacija koje ona vidi u obliku slika i boja.

Sada, žrtva otmica koja je već parazitirana od strane LUX-a i Šestoprstog, ponovo se uzima, LUX i Šestoprsti joj se privremeno odstranjuju kako bi se izbjegla njihova beskorisna interferencija i žrtva biva re-programirana ubacivanjem u nju Aktivne Vanzemaljske Memorije.

AVM predstavlja sumu Duha i Uma jednog vanzemaljca, ali ona ne uključuje i njegovo tijelo kako to možemo vidjeti u gornjem produžetku sljedećeg grafičkog prikaza:

 

Bilješke:

Memoria Aliena – Memorija vanzemaljca

Rigenerazione – Regeneracija

 

Žrtva otmica, u donjem desnom dijelu, programira se korištenjem Vanzemaljske Aktivne Memorije a u međuvremenu joj nakratko vade komponentu Duše (malu crvenu loptu).

Duša se koristi za regenerativni ciklus: ona ulazi u tijelo vanzemaljca koji ima svoj vlastiti Um i Duh (AVM) i revitalizira ga, obezbjeđujući mu tako fizički opstanak.

Onda se vanzemaljac razdvaja: tijelo ide u “frižider”, ako možemo tako da kažemo. U najgorem slučaju, tijelo vanzemaljca može da bude već mrtvo i onda se odgovarajuća AVM deponuje u tijelo žrtve otmica sve dok se ne pronađe novo mijesto za nju u tijelu nekog novorođenog vanzemaljca.

Tako, Duša ostaje u sklopu vanzemaljca samo nekoliko sekundi (gore lijevo), ali ona onda mora potpuno da se vrati natrag u tijelo žrtve otmica, koje predstavlja jedino mjesto gdje ona može trajno da boravi.

Sada ćemo pogledati šta se dešava kad pratimo strelicu s desne strane koja pokazuje prema gore.

Uz pomoć ove operacije (vađenja Duše napolje, prim. prev.) koja se ponavlja najmanje dva puta godišnje, Duša re-vitalizira vanzemaljce, koji na ovaj način izbjegavaju smrt, kako svog tijela, tako i Duha i Uma.

Ovaj ciklus revitalizacije se odigrava bez obzira na prisustvo AVM i u korist svih vanzemaljaca kojima je potreban.

Da budemo jasniji, svaka žrtva otmica ima samo jednu AVM, ali ona isporučuje njenu energiju kroz svoju Dušu cijeloj jednoj grupi vanzemaljaca: Saurijancima, Insektoidima, Srcolikim i Petoprstim plavušanima (Orange). Pored toga, ona snabdijeva svojom energijom takođe i LUX-a i Šestoprstog, koji nemaju potrebe da otimaju njeno tijelo.

LUX, u stvari, parazitira stalno na žrtvi otmica dok Šestoprsti vrši jednu optimalnu Mentalnu kontrolu na njoj, dejstvujući na Um žrtve dok je udobno smješten negdje kod svoje kuće, u njegovoj dimenziji; vjerovatno se pri tome koristeći nekom konzolom ili nekom drugom vrstom alata uz pomoć kojeg komunicira sa žrtvom. Kako smo to već rekli u knjizi Alien Cicatrix, Šestoprsti vanzemaljac koristi njegovo fizičko tijelo samo onda kad mu je ono potrebno, dok on u stvari nema tijela, slično kao što ga nemaju ni LUX, niti AVM. On djelomično otkačuje Dušu žrtve i dovodi je u svoju dimenziju, i tamo, bez žurbe i uz pomoć odgovarajućih uređaja crpi iz nje energiju koja mu je potrebna. Poslije ovog “procesa muže”, Duša, koja se nikada potpuno ne odvaja od tijela žrtve, čak ni u tom djeliću prostora-vremena, ponovo se normalno veže za tijelo njenog legitimnog vlasnika sve do naredne eksploatacije.

 

 

 


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta