G a l a k s i j a. c o m

Protokoli Sionskih Mudraca

 

(Iluminati Protokoli)

 

Protokol 5 

 

  Stvaranje pojačane centralizacije uprave. Putevi masonstva ka preuzimanju vlasti. Uzroci nemogućnosti sporazuma među državama. " Predizabraništvo " Jevreja. Zlato je pokretač državnih mehanizama. Monopoli u trgovini i industriji. Značaj kritike. "Pokazne"  (opsjenite) ustanove. Premorenost od govorništva. Kako da se manipuliše javnim mišljenjem. Značaj lične inicijative. Nadvlada.

 

            Kakav se oblik administrativne uprave uprave može dati društvima u kojima je podmitljivost pronikla svuda, gdje se do bogatstva dolazi samo viještim iznenađenjima poluvaralačkih mahinacija, gdje vlada raskalašnost, gdje se moral podržava kaznenim mjerama i surovim zakonima a ne dobrovoljno usvojenim principima, gdje su osjećaji prema otadžbini i religiji zamrljani kosmopolitskim ubijeđenjima? Kakav se drugi oblik uprave može dati ovim društvima, ako ne onaj despotski koji ću vam opisati dalje? Mi ćemo stvoriti pojačanu centralizaciju uprave da bi smo sve društvene snage dočepali u svoje ruke. Mi ćemo mehanički regulisati sve radnje političkog života naših podanika novim zakonima. Ti će zakoni oduzeti jedno za drugim sve slobode i prava koje su Gojima dozvoljene, i naše carstvo će se obilježiti tavim veličanstvenim despotizmom, da će on biti u stanju u svako doba i na svakom mjestu da poklopi i uguši sve protivtradnje nezadovoljnih Goja.

  Reći će nam se da se taj despotizam, o kome govorim, ne slaže sa savremenim progresom, ali ja ću vam dokazati obrnuto.

  U ona vremena kada su narodi gledali na vladare kao na čistu manifestaciju Božje Volje, oni su se bez roptanja pokoravali autokratiji careva; ali od onoga dana, kada smo im mi ulili ideju o njihovim sopstvenim pravima, oni su počeli smatrati vladare kao obične smrtne ljude. Božansko pomazaništvo spasilo je glave careva u očima naroda, a kad smo oduzeli i vjeru u Boga, onda je moć vlasti bila izbačena napolje na mjesto javne sopstvenosti, i mi smo je dograbili.

  Sem toga, vještina upravljati masama i pojedincima pomoću vješto podešene teorije i frazeologije, pravilima zajednica i svakim drugim  majstorijama, u koje se Goji ništa ne razumiju, spada takođe u specijalnosti našeg administrativnog uma vaspitanog na analizi, na posmatranju, na takvim tankoćama kombinacija u kojima mi nemamo takmaca, kao što nemamo ni u sastavljanju planova političke akcije i solidarnosti.

Jedino jezuiti mogli bi se u tome s nama porediti, ali mi smo umjeli da ih diskreditujemo u očima besmislene gomile kao organizaciju javnu, dok smo mi  sa svojom tajnom organizacijom ostali u sjenci. Uostalom nije li svejedno za svijet ko će biti njegov gospodar; da li glava katolicizma ili naš despot Sionske krvi? Za nas pak, izabrani narod, to ni izdaleka nije svejedno.

     Privremeno bi s nama mogla izići na kraj svijetska koalicija Goja; ali s te strane nas osigurava duboko korijenje nesuglasica među njima, koje se već ne može iščupati. Mi smo im jedno drugome protiv stavili lične i nacionalne interese, religiozne i plemenske mržnje koje smo odnjegovali u njihovim srcima u  toku dvadeset vijekova. Blagodareći svemu tome, nijedna država, ni sa koje strane, neće dobiti traženu potporu, jer svaki mora misliti da je sporazum protiv nas neprobitačan za njega samog. Države ne mogu čak ni mali, djelimični, sporazum da naprave, a da u njemu tajno ne učestvujemo i mi.

  "Per Mereges regnant" -  ( preko mene vladaju kraljevi ).

A između toga, proroci su rekli da je nas izabrao Sam Bog da vladamo cijelom Zemljom. Bog nas je nagradio genijalnošću, da bismo mogli izvršiti svoj zadatak. Kad bi genija bilo u protivničkom logoru, on bi se još i borio sa nama, ali je jače selo od svatova: borba bi među nama bila nemilosrdna, kakve još svijet nije vidio. Pa i zakasnio bi njihov genije. Svi točkovi državnih mehanizama kreću se snagom pokretača koji se nalazi u našim rukama, a taj pokretač je zlato.

            Nauka političke ekonomije koju su naši mudraci izmislili već davno pripisuje kapitalu carski prestiž.

            Kapital, da bi mogao dejstvovati bez ograničenja, mora se dočepati slobode radi monopola industrije i trgovine, što se već i ostvaruje nevidljivom rukom u svim dijelovima svijeta. Takva sloboda daće političku snagu industrijalcima, a to će doprinjeti pritješnjavanju naroda. Danas je važnije razoružavati narode nego ih voditi u ratove, važnije je koristiti se razbuktalim strastima nego ih gasiti, važnije je dohvatiti i tumačiti tuđe misli na svoj način, nego ih odbacivati i proganjati. Glavni zadatak naše uprave sastoji se u  tome što ćemo osloboditi javni um kritikom, odučiti ga od razmišljanja koja izazivaju otpor, odvući umne snage ka puškaranju prazne riječitosti.

            U svim vremenima narodi su, kao i pojedina lica, primali riječ za djelo, jer se oni zadovoljavaju sa onim što im se pokaže, rijetko zapažajući da li je u javnom radu za obećanjem došlo i izvršenje. Zato ćemo mi osnovati pokazne ustanove koje će riječima dokazivati svoja dobročinstva progresu.

            Mi ćemo pridavati sebi liberalnu fizionomiju svih partija, svih pravaca i snabdijevaćemo  njome i oratore, koji će toliko govoriti da će dovesti ljude do premorenosti od govora, do odvratnosti i prema govornicima.

            Da bi se javno mišljenje dohvatilo u ruke, treba ga dovesti u nedoumicu iznošenjem sa raznih strana toliko protivriječnih mišljenja, i sve dotle, dok se Goji ne izgube u njihovom lavirintu i ne shvate da je najbolje ne imati nikakvog mišljenja u pitanjima politike, jer društvu nije ni dano da ih zna, nego ih zna samo onaj koji rukovodi i upravlja društvom. To je prva tajna.

            Druga tajna, potrebna za uspijeh uprave , sastoji se u tome , da se u tolikoj mjeri razmnože narodni nedostaci, navike, strasti, da se niko u tom haosu ne bi mogao snaći i da ljudi usljed toga prestanu razumijevati jedan drugoga. Ta će nam mjera poslužiti još i za to, da posijemo razdor među partijama, da razjedinimo sve kolektivne snage koje još neće da nam se pokore, da obeshrabrimo svaku ličnu inicijativu koja bi mogla, koliko bilo, smetati našoj stvari. Nema ništa opasnije od lične inicijative; ako je ona genijalna može učiniti više nego što mogu učiniti milioni ljudi među kojima smo posijali razdor. Mi moramo uputiti vaspitanje Gojskih društava tako, da oni pred svakim poslom gdje je potrebna inicijativa moraju nemoćno i beznadno spuštati ruke i obarati glavu. Naprezanjem koje proistiće iz slobode akcije, slabi i iznurava snage pri susretima sa tuđom slobodom. Od toga dolaze teški moralni udari, razočarenja, neuspjesi. Sve to, tako će zamoriti Goje, da ćemo ih prinuditi da nam ponude međunarodnu vlast koja će moći po svom raspoloženju bez ikakva lomljenja usisati u sebe sve državne sile svijeta i obrazovati Nadvladu. Na mjesto savremenih upravljača mi ćemo postaviti strašilo koje će se zvati Nadvladina Administracija. Ruke njegove biće opružene na sve strane, kao kliješta, kod takve kolosalne organizacije, da ona ne može a da ne pokori sve narode.

 

 

 

 

 

PROTOKOL 6


  Home