G a l a k s i j a. c o m

Talas

 

 

Prvi Dio

08/2004

 

"Život je religija. Životna iskustva čovjeka odražavaju u kakvoj vrsti interakcije se on nalazi s Bogom. Oni koji spavaju su oni koji nemaju nimalo vjere, u smislu svoje interakcije sa Svim Što Jeste. Neki ljudi misle da ovaj svijet postoji kako bi ga oni sputavali, ignorisali ili uništavali. Za takve pojedince svi svijetovi će prestati da postoje. Oni će postati upravo ono što su i dali životu. Oni će postati jedan obični san iz ‘prošlosti’. Ljudi koji obraćaju striktnu pažnju na objektivnu realnost sa svoje lijeve i desne strane, postaće realnost ‘Budućnosti.’”

-         Cassiopaeans, 09-28-02

 

  Danas se već u mnogim metafizičkim krugovima a isto tako i u okviru tzv. «new-age» zajednice uveliko priča o nekoj vrsti «galaktičkog supertalasa» koji periodično «zapljuskuje» neke oblasti vremena-prostora, uključujući i ovu našu.

Prema nekim izvorima (knjiga Bringers of the Dawn, Barbara Marciniak), tu se radi o periodu od oko 25 hiljada godina u kome sunčev sistem zajedno sa našom planetom prolazi kroz neku vrstu «fotonskog pojasa». Barbara je ta koja po prvi put pominje taj koncept radikalnih periodičnih promjena na našoj planeti, u materijalu dobijenom uz pomoć čaneling seansi. Izvor njenih informacija bila su stvorenja koja su za sebe rekla kako potiču iz sazviježđa Plejade. 

  Međutim, prema nekim drugim izvorima, ovdje radi o jednom prirodnom talasu koji se kreće iz centra kreacije i zapljuskuje sve njene dijelove svakih 300 i nešto hiljada godina, prema našem načinu mjerenja vremena.

  Odakle bi takav jedan talas mogao da potiče, kakvi su efekti njegove interakcija sa materijom i živim bićima, o kojem se periodu njegovog nailaska tačno radi, za sada je veoma teško utvrditi.

  Mislim da postojanje jednog takvog talasa ne bi trebalo automatski smještati u tzv. «sci-fi zonu», jer čini se da ima nekih indikacija da bi taj talas mogao da bude dio naše objektivne realnosti.

Naravno, na svakome ostaje odgovornost da li će posvetiti ikakvu pažnju jednoj takvoj mogućnosti i koliko će se potruditi da to sam istraži, ukoliko smatra da bi ta stvar mogla da bude po njega ili nju - bitna.

  Na osnovu svog proučavanja ove teme mislim da jedan takav talas postoji, da nam se trenutno približava i da će uz pomoć njega doći do neke vrste «rascjepa» realiteta, odnosno, ove naše oblasti postojanja. To bi značilo da će nakon njegovog nailaska neki od ljudskih bića ostati na planeti zemlji u njenom 3D obliku, dok će drugi nestati iz njihovog vidokruga, odnosno, polja percepcije, - i naći se u 4-tom denzitetu, vjerovatno na istoj planeti???...ali u jednoj njenoj višoj formi koja će biti u drugoj oblasti postojanja. Ko će se gdje naći, zavisiće od njegove «frekvencije» odnosno razvojnog stadijuma njegove ili njene svijesti u toj tački vremena-prostora, kao i stanja «fragmenta» njegove individualne duše (ukoliko je ima).

Tu će doći i do neke integracije (fuzije) sa nekim aspektima nas samih koji trenutno borave u drugim oblastima postojanja. Naš 3D um trenutno teško da može zamisliti tako nešto.

U tom momentu i «vrijeme» će za nas takođe dobiti drugu konotaciju, odnosno, parametre.

  Taj sam talas bi možda trebalo shvatiti kao jedan «graničnik realiteta».

  Ne volim citirati materijal iz Biblije, jer je i ona pretrpjela kozmetičke zahvate od strane kontrolnog sistema, kako bi poslužila kao jedan od glavnih  stubova mentalne kontrole većeg dijela čovječanstva u poslednjih hiljadu godina, međutim, mogao bih se složiti sa tim da u njoj ima nekih 30% istine, ukoliko se to može procentualno izraziti. Prije toga, moram da kažem da sam već u jednom od mojih tekstova naveo neke fragmente iz jednog učenja koje su neki ruski metafizičari nazivali Tradicija, koje je Boris Moravjev pokušao kasnije i objediniti u knjizi Gnosis – Study and Commentaries on the Esoteric Tradition of Eastern Orthodoxy. Radi se o učenju koje je prenošeno kroz neke grčke i ruske manastire a vjerovatno potiče još od vremena Atlantide. Mislim da su takođe Katari i Bogumili raspolagali nekim njegovim fragmentima.

 

Iz tog učenja možemo saznati da postoje dvije vrste ljudi, «sin čovječji» ili adamični čovjek i «sin božji» ili preadamični čovjek. Razlika izmedu prvog i drugog je u tome što ovaj prvi ima individualnu dušu dok ovaj drugi nema. Drugi predstavlja prelazni razvojni oblik svijesti iz drugog denziteta. Čini se da se jedan veliki dio nas obreo na ovoj ravni postojanja na jedan način koji bi se možda mogao nazvati “neprirodnim”, tj. ne tranzicijom iz 2-gog denziteta u 3-ći nego “padom” (simbolično – “Adamovim”) iz jednog višeg realiteta (koji se možda u odnosu na ovaj može smatrati rajem).

 Šta se dogodilo? Jedan dio nas (“adamični ljudi”), koji je “pao” sa 4-tog sprata na treći, tj. “izgnan” kao Adam iz raja, našao se na istom terenu zajedno sa preadamičnim ljudima koji su se tu zadesili, na svom prirodnom razvojnom putu.

Čini se da se to dogodilo upravo uz “pomoć” tog talasa, prije nekih 300 i nešto hiljada godina.

 

Znači, “sin čovječji” se našao na istom terenu sa “sinom božjim”. Prvi s dušom, drugi bez nje (ovdje moram naglasiti da u dugogodišnjoj intereakciji jednih s drugima, ovi prvi skoro da su ostali bez svoje duše, tako da se jedni od drugih, na žalost, trenutno ne mogu razlikovati ni po izgledu, niti po  ponašanju).

“Sin čovječji” trenutno ima samo potencijal da se uz pomoć svoje duše poveže sa višim aspektima svog bića, i taj potencijal je jedino ono što ga razlikuje od “sina božjeg” ili antropoida.

 

Sada ću izvaditi par navoda iz Biblije (Jevanđelje po Mateju), odnosno iz onoga što je čovjek, kojeg su kasnije nazvali Isus (lijep primjer entiteta iz jednog višeg denziteta koji se inkarnirao u ljudskom tijelu, u 3D i čije su učenje kasnije iskrivili do mjere u kojoj su ga skoro pretvorili u svoju suprotnost,) rekao na ovu temu.

(“Sin čovječij” u ovom slučaju simbolizuje - talas)

 

24. 15. Kada ugledate mrzost opušćenja, o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije):*Dan. 9,27;12,11

16. Tada oni koji budu u Judeji, neka bježe u gore;

17. I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u kući;

18. I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje;

 

(ovdje moram naglasiti da, kako se čini, taj talas između ostalog dođe i nešto kao “kompjuter reset,”  odnosno, on vraća sve u prvobitno prirodno stanje u smislu da sve vještačke materije “nestaju,” ostaju samo prirodne, kao npr. kamen i drvo. Čini se radi o uspostavljanju prvobitne prirodne ravnoteže u određenoj tački vremena-prostora. Još uvijek postoje neka plemena u Južnoj Americi gdje je njihovim pripadnicima dozvoljeno da grade nastambe isključivo od kamena i drveta tj. bez ikakvih vještačkih materijala.)

 

22. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izabranijeh radi skratiće se dani oni;

(mnogi već sada kažu: “vrijeme kao da leti”)

 

23. Tako ako vam neko reče: Evo ovdje je Krst ili ondje, ne vjerujte.

24. Jer će izaći lažni Krsti i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane.

27. Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega.

29. I odmah će se po nevolji dana tijeh sunce pomračiti, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.

30. I tada će se pokazati znak sina čovječjeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

 

32. Od smokve naučite se priči: kad se već njezine grane podmlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto.

33. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.

36. A o danu tome i času niko ne zna, ni anđeo nebeski, do otac moj sam.

37. Jer kao što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovječijega.

38. Jer kako što pred potop jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje uđe u barku,

39. I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovječijega.

 

(ovdje bih želio naglasiti da uvijek prije određene “kataklizme” postoje i određeni znakovi upozorenja, koji se mogu primjetiti ako se to hoće. Neke od tih znakova, neki od nas mogu već sada da primjete, mada su oni za veliku većinu “nevidljivi.”

Naravno, ona priča o Noju simbolizuje upravo to. Poenta je da nije dovoljno te znakove samo primjetiti, nego treba na njih - i adekvatno reagovati)

 

40. Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.

41. Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.

(“rascjep” ili grananje realiteta tj. oblasti postojanja!)

 

42. Stražarite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospodin vaš.

(ovdje, naravno, Gospodin = talas)

43. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.

44. Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite, doći će sin čovječij.

 

Znači, mada bi taj talas trebao doći iznenada, postoje određeni znakovi koji mu prethode. Oni koji primjećuju te znakove, trebali bi da reaguju, odnosno, da se adekvatno pripreme. O tome da čovjek mora da se adekvatno pripremi za taj događaj, Isus nam simbolično govori i uz pomoć sljedeće parabole:

 

25.1. Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i izađoše na susret *ženiku.

2. Pet od njih bijahu mudre a pet glupe.

3. I glupe uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.

4. A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima.

5. A budući da ženik odocni, zadrijemaše sve, i pospaše.

6. A u ponoć stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret

7. Tada ustaše sve djevojke i ukrasiše žiške svoje.

8. A glupe rekoše mudrima: dajte nam ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase.

9. A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostajalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.

10. A kad one otiđoše da kupe, dode ženik, i gotove odoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

11. A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru! gospodaru!

Otvori nam.

12. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ne poznajem vas.

13. Stražarite dakle, jer ne znate ni dana ni časa u koji će sin čovječij doći.

 

Mislim da bi ovo trebalo biti dovoljno. U slučaju ove parabole, ženik-gospodin predstavlja talas a onaj “žišak” sa “uljem” predstavlja našu dušu, kojoj treba jedna hitna “kultivacija”, dok se ima vremena i dok se ima s čim. Ta naša duša je, po svemu sudeći, “ulaznica” za “lift” prema gore.

 

Sve su prilike da će nakon prolaska talasa, naša planeta ostati “čista” kao “od majke rođena” tj. u kamenom dobu i oni koji ostanu u 3D, moraće “ići u školu” iz početka. Oni će se vjerovatno tu naći, u istom razredu, sa novopristiglim “učenicima” iz “donjih razreda”!?

(Usput rečeno, čini se da 3-ći razred traje nešto više od 300 hiljada godina, po našem “vremenu”)

 

Da stvar bude interesantnija, postoje neke indicije da će u ovo vrijeme takođe doći do destabilizacije zemljine ose i zamjene polova na planeti, u smislu njihovog polariteta, te će se ona, nakon određenog zastoja, početi okretati u suprotnom pravcu.

 

  Sada slijedi prevod izvoda iz jedne seanse regresivne hipnoterapije koju je izvela Laura Knight-Jadzyk nad jednom pacijentkinjom koja je bila žtrva klasične otmice od strane greys-a (preneseno sa www.cassiopaea.org ).

(1 Septembar, 1994.g.)

Q (Question = Pitanje): Dobro, sada se opusti. (brojanje) želim da se vratiš nazad na onu tačku vremena/prostora u decembru 1993.g.; nalaziš se negdje u Sjevernoj Karolini, provodiš noć tamo negdje; sanjala si nešto; čini se kao da se u tom snu radilo o nekom sastanku kojeg si imala. Kojeg dana je to tačno bilo, u decembru?

A (Answer = Odgovor): Rekla bih 28-osmog.

Q: Gdje se nalaziš?

A: U Sjevernoj Kaliforniji, tačno pored jedne šume.

Q: Da li si u hotelu ili motelu?

A: U motelu.

Q: Da li se sjećaš imena tog motela?

A: Umm... Mislim da se zvao Motel 8.

Q: Dobro, pripremaš se da ideš na spavanje, opiši mi šta radiš.

A: Djevojčice se svađaju a mi pokušavamo da ih smirimo. Na kraju smo legli u krevet. Umm... ležim na krevetu. Djevojčice se još uvijek koškaju u drugom krevetu. Imaju dva kreveta u sobi. E__ i ja smo u jednom a one su u drugom.

Q: Jeste li već ugasili svjetlo u sobi?

A: Um hmm.

Q: Da li ćete uskoro spavati?

A: Um hmm (zijeva). Stvarno sam umorna.

Q: Šta se sada događa?

A: Spavam.

Q: Pomakni se sada malo unaprijed do onog momenta kada počinješ da sanjaš.

A: Stvarno je smiješno. Upravo malo prije nego što si mi to rekla čula sam kao da neko pokušava da obije vrata sobe, sada vidim neke talase ispred sebe, nešto kao svjetlosne talase.

Q: Dobro. Stani sada i vrati se u onaj momenat kada neko pokušava da otvori vrata vaše sobe. Opiši sve šta se događa od tog momenta pa na dalje. Da li čuješ nekog kod vrata?

A: Da. Čini mi se da neki ljudi stoje pred vratima. Imam neki ružan osjećaj u vezi svega toga (znakovi nelagodnosti).

Q: Nastavi. Ti si sada ovdje i na sigurnom si. Šta se događa?

A: (uzdiše) Ne mogu da vidim.

Q: Zašto ne možeš da vidiš?

A: Ne znam. Kao da se neko lice promolilo i onda je nastao mrak.. 

Q: Dobro, stani sada, udahni duboko a onda zaroni malo dublje. Vidjela si kako se promolilo neko lice. Vrati se do onog momenta kada si čula nekog ispred vrata. Ja ću sada brojati do tri i sve ono što se dogodilo od tog momenta nadalje biće kristalno jasno, kao da je projicirano na filmskom platnu. Gledaj filmsko platno. Ono što ćeš tamo vidjeti, biće projekcija direktno iz podsvjesnog i nesvjesnog dijela tvog uma. Tu se zapisuje sve ono što ti se dogodi bilo kad spavaš ili kad si budna. (brojanje) Čuješ nekog ispred vrata. Šta se događa nakon toga?

A: Vidim kako se vrata otvaraju. Vidim neku svjetlost.

Q: Kakvu svjetlost?

A: To je stvarno veoma jarka svjetlost. Vrata su škripnula…otvaraju se…ja ležim na krevetu...

Q: Šta E__ radi u tom momentu?

A: On spava. Oni dolaze... (uzdiše).... prilaze strani kreveta na kojoj ja spavam; ja ustajem i jednostavno odlazim s njima.

Q: Kako “oni” izgledaju?

A: Bijele su boje.

Q: Koliko su visoki?

A: Izgledaju kao mala djeca.

Q: Opiši njihova lica.

A: Imaju velike oči... Velike, smeđe oči.

Q: Velike ili male uši?

A: Ne vidim da imaju ikakve uši.

Q: Nemaju uši?

A: Unh uh.

Q: Velik ili mali nos?

A: Um, samo mali nos i mala tanka usta.

Q: Da li ti kažu nešto?

A: Ne, ja već znam ko su oni.

Q: Oni su ti prišli i dodirnuli ti glavu. Koliko ih je?

A: Mislim da ih je troje.

Q: I samo su ti dodirnuli glavu.

A: Um hmm. Oni su me probudili i ja sam ustala i idem s njima.

Q: A gdje idete?

A: Oni me drže za ruku i ja idem s njima.

Q: Da li ste prošli kroz vrata sobe?

A: Um hmm.

Q: Šta se dogodilo nakon što ste izašli napolje? Da li ste došli do parkirališta?

A: Ne.

Q: Šta se događa?

A: Vidim tu letjelicu, ona ima neka svjetla oko svog gornjeg dijela i nekako je mala.  I (uzdiše) ja sam jednostavno ušla unutra zajedno s njima.

Q: Da li ste hodali do tog broda? Da li je on bio na parkiralištu?

A: Ne, to je stvarno smiješno; isto kao da hodamo po nekim zracima ili nečemu sličnom. To je nekako je čudno. Oni me drže za ruke i čini se kao da … hodamo po zraku...

Q: Dobro. Možeš li pogledati unazad i vidjeti da li je tvoje tijelo još uvijek u krevetu ili si ti sada u svom fizičkom tijelu?

A: Ne, ja nisam u krevetu. Ovo je moje fizičko tijelo. Mi idemo sada u brod.

Q: Dobro, idete u brod. Kako ulazite u njega? Da li idete kroz vrata? Da li se penjete nekim stepenicama do njega?

A: Ne znam,  kao da se vozimo na nečemu do tamo. Oh, sad znam. To je jedan plavi snop svjetlosti.

Q: Vi se krećete uz pomoć nekog svjetlosnog snopa?

A: Um hmm. Da, to ti je nešto kao da ušetaš u neki tunel i on kao da te onda nosi.

Q: Šta se onda događa? Gledaj filmsko platno i opiši sve što tamo vidiš. Vidjela si sebe kako si ušla u svemirski brod. Šta se događa nakon toga?

A: Sjela sam a onda kao da je bio neki bljesak. Nešto kao zvjezda padalica.

Q: Gdje je ta zvjezda padalica.

A: Mi smo... mi se krećemo tako brzo... to je kao…pa to je stvarno velika brzina!

Q: I kako se ti pri tome osjećaš?

A: Oh, ja ništa ne osjećam, to je stvarno velika brzina!

Q: Opiši mi unutrašnjost broda.

A: Umm... ne mogu da vidim, iz nekog razloga.

Q: Ne možeš da vidiš unutrašnjost broda?

A: Mračno je.

Q: Da li vidiš još neka bića u svojoj blizini?

A: Aha, kao da svi skupa sjedimo u nekom krugu, njihove oči su zatvorene, kao da meditiraju.

Q: Ko upravlja tim brodom?

A: Umm... sve što mogu da vidim to je kao da oni upravljaju tim brodom uz pomoć svojih misli. Oni kao da sva trojica zajedno koncetrišu svoje misli a brod se kreće. 

Q: Aha hmm. Šta se događa nakon toga?

A: Stvarno mi je teško da vidim.

Q: Udahni duboko. Opusti se. Doći će polako.

A: Umm... Sada idemo u jedan izdužen svemirski brod koji liči na jedan dugački cilindar…na njegovom donjoj strani vidim mnogo svjetala … kako … znaš? Mi prilazimo podnožju tog broda. Unutra ih ima mnogo.

Q: Šta se onda događa. Jeste li još u onoj letjelici?

A: Umm...

Q: Kada ste uletjeli u donji dio onog izduženog svemirskog broda, šta ste onda uradili i šta si tamo vidjela? Da li si mogla vidjeti nešto kroz neki prozor?

A: Unh uh.

Q: Kako si to vidjela?

A: To je stvarno čudno... kao da je jedan dio broda nešto kao zastor, slično dvostrukom ogledalu, kao zatamnjeno staklo kroz koje možeš da vidiš.

Q: Okay. Znači vaša letjelice je uletjela u jedan veći svemirski brod i šta se onda tamo dogodilo?

A: Oh, naša letjelica je pristala na svoje mjesto.

Q: Na svoje mjesto?

A: Um hmm.

Q: I šta se onda događa?

A: Vidim ljude.

Q: Odakle ti ljudi dolaze? Da li ste vi izašli iz svoje letjelice?

A: Um hmm.

Q: Kako ste izašli napolje?

A: Kroz jedan otvor.

Q: Na šta ste stali kad ste izašli?

A: Nešto kao staza ili hodnik.

Q: I šta vidiš u tom hodniku?

A: Ja moram samo da pratim.

Q: Da li si sama?

A: Ne, oni su sa mnom. Oni me vode.

Q: Šta se događa nakon toga?

A: Stižemo u neku prostoriju.

Q: Okay, dok ideš prema toj prostoriji, da li vidiš nešto oko sebe?

A: Ne, mi smo u nekom hodniku, …kao u tunelu… jedino što možeš to je da ideš tamo gdje te on vodi.

Q: Da li je još neko tu?

A: Umm... Ne znam. Ima nekoliko različitih tunela koji vode do ove prostorije.

Q: Da li je to velika ili mala prostorija?

A: Prilično je velika.

Q: Šta se nalazi unutra, šta vidiš?

A: Um hmm. Veoma mi je teško da išta vidim. (Udiše duboko kako bi ušla u duboki trans)

Q: Šta se zbiva oko tebe.

A: Sada ću ti reći šta vidim…vidim ta mala bijela stvorenja…sve je to tako čudno…izgledaju kao djeca... ima ih mnogo... umm... vidim jednu ženu sa jednim grey-om umm... ne znam da li mogu da je vidim. Znaš, ja pokušavam da je vidim, ali ona kao da se izmiče iz mog vidnog polja. Znam da je tu ali ne mogu da je vidim.

Q: Udahni duboko. Sada ću da brojim do tri,  i kada kažem – tri, sve ono što te ometa da vidiš će se istopiti i nestati, tako da ćeš ti biti u stanju da veoma jasno vidiš sve ono što se događa sa tobom i oko tebe u toj tački vremena prostora i u budućnosti (brojanje). Šta vidiš? Pogledaj tu ženu i reci mi kako izgleda. 

A: Umm... Ta prostorija je okrugla i izgleda kao da je prekrivena nekom staklenom kupolom.... ummm... ja sam, uh... kao da vidim jedan cijeli grad. To je čudno...

Q: Opiši mi to.

A: Vidim... unutra je toliko jako svjetlo... ohhh... kada gledam dole kao da vidim staklene kupole ili mjehurove od stakla...to je... stvarno lijepo izgleda, kao grad od stakla. Ne znam, ali sve izgleda kao stvarno, umm... blještavo... kao da je sve napravljeno od stakla i stvarno lijepo izgleda...

Q: Stani sad malo... stani i duboko udahni. Vrati se nazad. Vrati se nazad sve do onog momenta kada si gledala u onu ženu i nisi mogla da je vidiš. Kada kažem – tri, ona će se pojaviti kao na filmskom platnu, i ti ćeš onda moći da mi je jasno opišeš. (Brojanje)

A: Umm... oooh... vidim tu ženu...ona ima dugu bjelu kosu... Sad ću ti reći šta vidim. Vidim. Kad je gledam u oči, njene oči su kao zeleni krugovi, …kao da kruže ili kao da se ta zelena boja spiralno obrće… u jednom momentu je vidim kao veoma ružnu osobu a u sljedećem momentu kao da na istom mjestu vidim lice jedne lijepe žene...prvo je vidim na jedan način a onda kao da se neka sjenka pojavi preko njenog lica...izgleda kao lijepa žena kada je jednom pogledam,  a kad je pogledam drugi put, ona ružno izgleda....

Q: Kakav imaš osjećaj u vezi te žene?

A: Jedino što mogu da kažem, ona je puna mržnje.

Q: Da li ti je rekla nešto?

A: Ne. Ona me samo pažljivo promatra.

Q: Kako je obučena?

A: Unh uh.

Q: Da li je gola?

A: Um hmm.

Q: Kako izgleda njeno tijelo?

A: Umm.. tanka je i visoka... stvarno je tanka, tanka, tanke ruke i dugi prsti.

Q: Koliko ima prstiju?

A: Mislim četiri. Ona je veoma visoka. Mršava je a ima veliku glavu sa žičastom kosom.

Q: Opiši mi kako joj izgleda glava.

A: Kao trokut koji je zaobljen na uglovima i ivicama.

Q: Da li ima velike ili male uši?

A: Ne, vidim samo male vijuge sa strane njene glave.

Q: Kako joj usta izgledaju?

A: Redovi zuba.

Q: A nos?

A: Vidim dvije male vijuge, stvarno male…dvije rupice, samo rupice.

Q: Rekla si da je gola. Da li ima neke vidljive tipične ženske organe?

A: Ne. Ona izgleda sasvim obično, kao dijete.

Q: Da li ti je rekla nešto?

A: Ne. Ona me detaljno posmatra. Posmatra me dok prolazim pored  nje s ovim, ovim…ona me ne voli iz nekog razloga.

Q: Okay, šta se onda događa?

A: Sjeli smo.

Q: Ko je sjeo?

A: (Uzdah) Ja sjedim na nekoj klupi... sada je to... [ustručava se da govori]

Q: Opiši mi sve. Samo mi reci šta vidiš.

A: Ja sjedim pored jedne male žene i jednog muškarca. A ona žena stoji tačno iza mojih leđa.

Q: Koja žena stoji iza tebe?

A: Ona sa…uh… koja mi se nimalo ne sviđa. Ponaša se kao neki šef.

Q: Da li je ona tu glavna?

A: Unh uh. Ali ona ima, ne znam... čini mi se da ona tu ima neku određenu funkciju, ili nešto... ali, umm... ne znam, ona nije nimalo prijatna.

Q: Pored tebe na klupi sjedi i jedna žena.

A: Yeah. Ona je ljudsko biće.

Q: Da li je poznaš?

A: Unh uh.

Q: Da li poznaš čovjeka koji sjedi pored tebe?

A: Ne mogu jasno da ga vidim.

Q: Šta se događa dok sjedite na klupi? Zašto sjedite na toj klupi?

A: Oni nam pokazuju nešto na jednom velikom ekranu.

Q: Šta vidiš na tom ekranu?

A: (Uzdah) Umm... Ono što vidimo je planeta zemlja i oni nam pokazuju razna mjesta na planeti.

Q: Kakva mjesta?

A: Misli da se radi o njihovim bazama.

Q: Baze?

A: Um hmm.

Q: Da li prepoznaješ tamo nešto?

A: Unh uh. Samo neke tačke, iz nekog razloga pokazuju nam neka područja.

Q: Šta je razlog za to?

A: (Uzdiše) Oni nas pripremaju.

Q: Pripremaju vas za šta?

A: Odlazak u te razne baze.

Q: Odlazak u te razne baze?

A: Ahaa

Q: Da li ti je iko rekao nešto u vezi toga? Neke detalje u vezi razloga za to?

A: Oni nam pokazuju.

Q: Šta još vidiš na tom ekranu?

A: Umm... Dobro, to je, to je... kao da nam pokazuju… oh, pa to je stvarno čudno... [duga pauza]

Q: Opiši to.

A: Oni nam pokazuju različita  mjesta... oni nam to pokazuju a onda sve te informacije ulaze u naše glave, …sve informacije u vezi toga o čemu se radi i  ...

Q: Dobro, kakve informacije?

A: Umm... (uzdiše)

Q: Reci nam šta saznaješ dok gledaš te slike na platnu.

A: Oni nas obučavaju za neke poslove ili nešto. Oni žele da znamo kako da uradimo neke stvari.

Q: Kakve stvari?

A: Pa, kako da rukujemo nekim stvarima.

Q: Da rukujete s kakvim stvarima?

A: Stvarima koje, umm... da znamo kako te stvari rade.

Q: O kakvim se stvarima radi?

A: Kako sve te baze rade. Gdje su locirane. I oni nas obučavaju kako da živimo u njima.

Q: Da li su te baze na planeti zemlji?

A: Ahaa.

Q: Možeš li reći gdje se bar jedna od njih nalazi?

A: Umm... amazonska đungla, umm... sjeverni pol... svuda ih ima.

Q: To znanje, te informacije stižu direktno u tvoj um dok gledaš te vizuelne projekcije na platnu, možeš li odrediti kako se one mogu da dosegnu?

A: (uzdiše)...moglo bi se reći, umm... hipnozom i ljuštenjem slojeva...

Q: Ljuštenjem slojeva. Okay, drugim riječima, ti kažeš da su te informacije pohranjene na jednom dubokom nivou tvoje podsvijesti, nesvijesti...

A: Nesvijesti...

Q: Da li je ono što sada vidiš jedna implantirana “paravan memorija”  ili nešto što se stvarno dogodilo?

A: Stvarno se dogodilo.

Q: Okay. Nastavi s opisom onoga što vidiš na platnu.

A: Umm... jedina stvar što vidim to je da sjedimo na toj klupi, i to je nešto kao, umm... prenos misli, znaš šta mislim? To je kao simboli i muzičke note...

Q: Ti vidiš te simbole?

A: Ahaa.

Q: I čuješ neku muziku? Ili zvukove?

A: Pa, ja vidim tu muziku.

Q: Ti vidiš tu muziku?

A: Ahaa.

Q: Možeš li sada zamrznuti jedan od tih simbola tako da ga možeš nacrtati kada se probudiš?

A: Ne znam. Oni prolaze veoma brzo.

Q: Da li te podsjećaju na ikakve simbole koje si prije viđala na bilo kom mjestu ili vremenu?

A: Ahaa

Q: Na šta te podsjećaju?

A: Pa, na one znakove u žitu.

Q: Znači, znakovi u žitu bi mogli da sadrže te informacije?

A: Ahaa.

Q: Okay, šta se dešava nakon toga?

A: Mi samo učimo.

Q: Možeš li nam reći nešto više o tome što učite?

A: Sve o tim bazama. I šta mi treba da radimo.

Q: Da li imaš neku orjentaciju kada će te vi to morati da radite?

A: Umm... 1998 godina je bitna iz nekog razloga... tada počinje odbrojavanje...

Q: Okay, da li znaš zašto je bitno da ti znaš kako da obavljaš te stvari u tim bazama?

A: Oooh... mi smo u nevolji...

Q: Mi smo u nevolji?

A: Ahaa.

Q: Šta vidiš, šta čuješ, šta si saznala?

A: Ja ne to ne vidim, ja to osjećam…ja sam sada stvarno tužna.

Q: Zašto se osjećaš tužnom?

A: Ne znam zašto ali sam veoma tužna. [počinje da plače]

Q: Zašto si tužna? Reci mi nešto o tome što si saznala. Biće ti lakše ako razgovaramo o tome.

A: Pa, tu je... ne znam... jedno veliko razaranje…uništenje...

Q: Kakvo uništenje, o kakvom se razaranju radi?

A: Ne znam, nešto nalik na ratove ili nešto slično.

Q: Da li se radi o ratovima?

A: (uzdiše, znakovi nemira) Kao da neko dolazi.

Q: Neko dolazi? Ko dolazi?

A: Ne znam. Kao da vidim cijelu jednu armadu brodova ili nečeg sličnog.

Q: Armada brodova stiže?

A: Ahaa.

Q: O kakvim se brodovima radi?

A: Svemirski brodovi. Sve što vidim to su grupe letećih tanjira kako lete kao neke eskadrile ili nešto slično.

Q: Da li su oni...

A: To nije nimalo dobro.

Q: Nije nimalo dobro? Možeš li mi reći odakle to oni dolaze? Da li imaš informacije o tome na onom platnu ispred sebe?

A: Ahaa.

Q: Neko stiže, i ti vidiš da će doći do sukoba. Da li će doći do sukoba između onih koji dolaze i ljudi sa planete zemlje?

A: To sve nema nikakvog smisla. To je skoro... to je... ovi vanzemaljci sarađuju sa našom vladom kako bi se pripremili, prave planove kako da se suprostave tim drugim…koji dolaze…mada ne znam o kome se radi. Znam da u svemu ovome nema nikakve logike, ali to je ono što ja vidim, osjećam i čujem.

Q: Okay, ta stvorenja s kojima si ti trenutno, da li ih možeš okarakterisati kao dobre ili loše naravi?

A: Umm... oni su dobri...

Q: Da li su stvorenja koja dolaze…..

A: Osim ove žene... Nimalo mi se ne sviđa ova žena...

Q: Da li su stvorenja koja dolaze, da li misliš da su oni dobronamjerni ili zlonamjerni u vezi odnosa prema ljudskim bićima? Ili, da li ti ovi s kojima si sada samo kažu da su oni ti koji su dobri?

A: To je ono što su mi oni rekli.

Q: Može li da bude istina da su ti koji su sa tobom, zloćudne prirode, dok su oni koji dolaze dobronamjerni?

A: (uzdiše) Ja to stvarno ne znam. Ne osjećam se toliko loše s ovim malim bijelim stvorenjima…mada mi se ova žena nimalo ne sviđa.

Q: Želim da  izvedemo jedan mali eksperiment. Ja ću brojati do tri, - i ti ćeš se onda spojiti s njenim umom i vidjeti o čemu ona razmišlja. (brojanje) Spoji se sada s njenim umom i opiši šta osjećaš. Kakav je njen odnos  prema onome što će se zbiti? 

A: [jako uznemirena] Ono što sada osjećam to je jedna velika glad.

Q: Da li to znači da je ona veoma gladna?

A: Ahaa.

Q: Gladna čega. Čime se to ona hrani?

A: [oklijeva dugo] (uzdiše) Ona se hrani nama.

Q: Kako to misliš? Kako se to ona hrani uz pomoć nas? Kako se to ona hrani? Šta je to što ona želi?

A: Ona se hrani iz nas... ne znam. Kako da isisava nešto iz nas, neku energiju, uz pomoć svojih usta.... a te njene oči, znaš na šta mislim? To je, znaš,… kao da ona iscrpljuje energiju iz tebe.

Q: I ona je dio iste grupe s kojom si ti?

A: Ona kao da posmatra sve iz pozadine. Ona nije tu glavna, ali ona je tu negdje u pozadini. Ona me posmatra.

Q: Hajde da se sada pomaknemo malo naprijed. Oni vam i dalje prikazuju taj video ili slike. Šta se događa nakon prestanka te projekcije?

A: Osjećam bol u stomaku.

Q: Zašto osjećaš taj bol u svom stomaku?

A: Ne znam. Jednostavno se loše osjećam.

Q: Reci mi slobodno, zašto se loše osjećaš.

A: Rekli su nam neke stvari koje su nas povrijedile. Ne znam. To stvarno boli.

Q: Hajde da se sada vratimo malo nazad. Stani tu gdje si sada i vrati se nazad. Ja ću sada brojati do tri, i kada kažem tri, ti ćeš se vratiti na onu tačku vremena prostora kada ti oni govore  o onome što te je duboko povrijedilo. Ti ćeš tada biti u stanju da jasno razabereš  te stvari i da mi kažeš o čemu se tačno radi. (brojanje) Oni ti sada govore stvari koje su te povrijedile. Koje su to stvari?

A: Oni nam prikazuju jednu sveopštu katastrofu. Gradovi gdje je samo ostalo izuvijeno željezo... stvari neće biti više bezbjedne...

Q: Šta neće biti bezbjedno?

A: Ova planeta neće više biti bezbjedna.

Q: Od čega?

A: Od tog rušenja.

Q: Šta je razlog za to uništavanje?

A: Ne znam. Ja samo vidim jedan da je neki talas proizveden.

Q: Neki talas je proizveden?

A: Ahaa.

Q: Šta je proizvelo taj talas?

A: Ja to ne mogu da vidim.

Q: Šta radi taj talas nakon što je proizveden?

A: Izbacuje osovinu planete iz ravnoteže. Magnetnu osovinu. Ona je magnetne prirode, mi imamo jednu magnetnu osovinu. Ona je na neki način izbačena iz ravnoteže. Taj talas joj čini nešto i tako narušava njenu prirodnu harmoniju.

Q: I šta je rezultat tog izbacivanja magnetne ose planete iz njene ravnoteže?

A: Vidim kako se zemlja okreće, ali ne više normalno, nego nekako bez  ravnoteže.

Q: Okay. I kave su posljedice tog njenog neprirodnog obrtanja oko svoje ose?

A: Destrukcija/uništenje.

Q: Okay. Kažeš da ne možeš utvrditi odakle taj val potiće.

A: Ne mogu ništa da vidim.

Q: Da li je to neki prirodni talas? Ili je on neprirodan?

A: Ja ne znam šta to sve znači. Neko prouzrokuje…oni remete nešto. Svi oni brodovi koje sam vidjela...

Q: Da li su ti brodovi izazvali ili prouzrokovali taj talas?

A: Oni remete nešto. Tu postoji neki poremećaj.

Q: Da li te eskadrile kosmičkih brodova koje si vidjela kako se primiču, da li one dolaze prije te katastrofe ili poslije nje?

A: Jedino što mogu da kažem, to je da se oni voze (plove, prim.prev.) na tom talasu prema nama.

Q: Oni se uz pomoć njega prebacuju ovamo? A ne možeš da vidiš odakle on stiže?

A: Sve što znam, to je da se mi moramo dobro pripremiti.

Q: Kako se mi to možemo dobro pripremiti?

A: Oni nas pripremaju.

Q: Da li mi sami možemo nešto učiniti?

A: Mi smo programirani.

Q: Kako može neko znati da li je programiran?

A: Stvari će biti aktivirane. Ti si jednostavno programiran da uradiš neke stvari…neki filmovi, knjige i razne druge stvari će aktivirati neke stvari koje su u našoj podsvijesti... ja vidim jedan ključ toga, ili nešto kao točak,... kako se jedan točak uklapa u drugi točak... ta dva točka odgovaraju jedan drugome, jednostavno se skopčaju međusobno...

Q: Okay. Taj talas kojeg si pomenula, da li misliš da se radi o nekom talasu koji dolazi iz dubina kosmosa ili on nastaje negdje unutar našeg sunčevog sistema?

A: On je sada na putu ovamo! Mi ne znamo ništa o tome, ali ima i onih koji znaju!

Q: Ko zna, da li naša vlada (USA, prim.prev.) zna za to?

A: Da.

Q: Da li oni planiraju da kažu to nekome?

A: Oni polaku pokreću neke stvari. To je i razlog zašto se sve više i više informacija pušta u javnost.

Q: Dobro, oni su ti pokazali sve to. Ima li još nešto tu što bi moglo biti značajno?

A: Upravo gledam u jednu lijepu ženu.

Q: Kako ona izgleda?

A: Bijele je boje.

Q: Da li je i ona na tom brodu?

A: Ahaa.

Q: Da li je i ona jedna od njih?

A: Da, međutim ona je veoma prijatna, drugačija je od drugih. Ona me drži za ruke i zna da sam veoma uznemirena.

Q: Šta ti ona kaže?

A: Ona kaže da neće svako uspjeti da se spasi, ali, umm... oni će spašavati djecu, koliko god budu mogli da ih spase.

Q: Da li se unaprijed već zna ko će biti spašen a ko ne?

A: Oni sada programiraju mnoge ljude. (…)

 

Iz ove seanse dosta jasno mogu da se vide neke indikacije o nailasku talasa i pripremama određenih elemenata iz nekih vlada, kao i vanzemaljaca koji borave na našoj planeti, za njegov dolazak.

 

Drugi Dio


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta