G a l a k s i j a. c o m

Politička Ponerologija

 

X Poglavlje

 

Prijevod: Dragan

 

 

Vizija budućnosti

 

  Da bi urodila plodom, svaka ljudska aktivnost se mora ukorijeniti u dva vremenska okvira: prošlosti i budućnosti. Prošlost nam daje znanje i iskustvo koje nas uči kako rješavati probleme i upozorava nas kada smo u opasnosti da ponovimo greške slične onima koje smo nekada činili. Realističko shvatanje prošlosti i ponekad bolno razumijevanje grešaka i zla počinjenog u njoj, neophodan su preduslov za stvaranje bolje budućnosti.

Slično tome, realistična vizija budućnosti, dopunjena sa dobro proanaliziranim i detaljnim podacima, obogaćuje naše svakodnevne aktivnosti jasnim pravcem i omogućava nam da imamo mnogo konkretnije ciljeve. Mentalni napor, uložen u stvaranje jedne takve vizije, omogućava nam da prevaziđemo psihološke barijere kod oslobađanja razumnog rezonovanja i mašte, barijere koje nastaju usljed egoizma i opstanka loših navika iz prošlosti. Ljudi koji su vezani za prošlost, postepeno gube kontakt sa sadašnjošću i postaju nesposobni da urade bilo šta dobro u budućnosti. Trebali bi, dakle, da usmjerimo našu pažnju prema budućnosti, tamo iza prividno nesavlade realnosti sadašnjih vremena.

Postoje mnoge prednosti koje se mogu izvući iz konstruktivnog planiranja budućnosti, uključujući i one udaljenije vremenske prespektive, ukoliko možemo predvidjeti njihovu formu i omogućiti određena rješenja. Ovo zahtijeva da na odgovarajući način analiziramo sadašnju realnost i da napravimo tačna predviđanja tj. disciplinu mišljenja koja isključuje podsvjesne manipulacije činjenicama ili bilo kakve nekontrolisane uticaje emocija i prioriteta. Razvijanje takve originalne vizije, kako bi se od nje napravio jedan realan nacrt za novu realnost je najbolji način za edukativnu pripremu ljudskog uma za ostale slično teške zadatke koji ga čekaju u budućnosti.

Ovo nam takođe omogućava pravovremenu eliminaciju raznih stavova koji bi kasnije mogli da vode u nasilne konflikte; koji su ponekad rezultat nedovoljno realnog sagledavanja trenutnog stanja stvari, sanjarenja ili propagandnih aktivnosti.

Ako je logički razvijana i izbjegava sudar sa odgovarajućim objektivnim razumijevanjem pojava, što je već razmatrano, jedna konstruktivna vizija može postati stvarnost u budućnosti.

Takvo planiranje treba da liči na dobro organizovani tehnički projekt gdje dizajnerovom radu prethodi ispitivanje svih uslova i mogućnosti. Izvođenje radova takođe zahtijeva vremensko planiranje u skladu sa odgovarajućim tehničkim podacima i faktorom ljudske sigurnosti. Iz iskustva znamo da povećavajući obim i preciznost dizajnerskih aktivnosti povećavamo i korisnost i profitabilnost tih aktivnosti. Slično tome, modernije i inventivnije konstrukcije su se pokazale kao mnogo efektivnije od onih tradicionalnih.

Dizajn i konstrukcija jednog novog društvenog sistema takođe moraju biti zasnovani na odgovarajućim odlikama realnosti i moraju se detaljno razraditi, kako bi taj sistem mogao biti efikasan i djelotvoran. To će zahtijevati napuštanje nekih tradicionalnih običaja u političkom životu koji su omogućavali da ljudske emocije i egoizam igraju značajnu ulogu. Kreativno razmišljanje je jedino potrebno rješenje jer ono prepoznaje realne podatke i pronalazi nova rješenja bez gubljenja sposobnosti za djelovanje u uslovima realnog života.

Nedostatak konstruktivnog ulaganja takvih napora vodiće ka prazninama u znanju o realnosti na koju treba da utičemo i nedostatku ljudi sa neophodnim kvalifikacijama za stvaranje novih sistema. Pokušaj da se vrati pravo odlučivanja o sopstvenoj sudbini je skupa i opasna improvizacija, osobito za naciju u kojoj vlada patokracija. Žestoke rasprave između pristalica različitih strukturnih koncepta koji su često nerealni, nezreli ili prevaziđeni jer su u međuvremenu izgubili svoj istorijski značaj, mogu čak izazvati i građanski rat.

Gdjegod je stari socijalni sistem koji je nastao u istorijskom procesu, bio uništen uvođenjem kapitalizma i razvojem patokracije, socijalna i psihološka struktura te nacije je izbrisana. Nju je onda zamijenila jedna patološka struktura koja ulazi u sve pore društva uzrokujući degeneraciju i neproduktivnost svih vidova života i djelovanja. Pod ovakvim uslovima potpuno je neizvodljivo rekonstruisati društveni sistem na temelju stare tradicije i na nerealnom očekivanju da takva struktura može zaista da postoji. Ono što je neophodno je plan akcije koja će omogućiti najbržu moguću rekonstrukciju osnovne socio-psihološke strukture i onda joj omogućiti da učestvuje u procesu osamostaljivanja u društvenom životu.

Prošlost nam nije ostavila iskustvo kako sprovesti ovu značajnu aktivnost i ona može biti sprovedena jedino oslanjajući se na opšte podatke koji su opisani na početku ovog rada. Mi smo, zbog toga, prinuđeni da se oslonimo na dostignuća moderne nauke. Izgubljeno je dragocjeno vrijeme za najmanje jednu generaciju a s njim i evolucija koja je trebala kreativno da transformiše stare strukturalne forme. Zbog toga, mi se moramo voditi razmišljanjem o tome šta se trebalo desiti da je društvo imalo mogućnost da se slobodno razvija za sve ovo vrijeme.

U međuvremenu, razvijeno je mnogo različitih načina razmišljanja u ovim zemljama. U svijetu privatnog kapitalizma, socijalne institucije su postale udaljene i teške za razumijevanje. Tamo nema više nikoga ko može biti kapitalist i djelovati samostalno u takvom sistemu. Demokratija je postala jedan nedovoljno shvaćen slogan u komunikaciji, u društvu normalnih ljudi. Radnici ne mogu zamisliti reprivatizaciju velikih industrijskih fabrika i suprotstavljaju se svakoj inicijativi u tom pravcu. Oni vjeruju da ako bi država bila nezavisna to bi im donijelo učešće u upravljanju i podjeli profita. Ova društva su razvila i usvojila neke socijalne institucije kao što su sistem zdravstva ili besplatnog obrazovanja na univerzitetskom nivou. Oni žele te institucije reformisane tako da su podređene zdravom razumu i određenom naučnom kriterijumu i inkorporirane u sistem trajnih tradicionalnih vrijednosti. Ono što treba biti obnovljeno su opšti zakoni prirode koji bi upravljali društvom; strukturalne forme bi trebale biti rekonstruisane na moderniji način što bi olakšalo njihovo prihvatanje.

Neke transformacije su već postale istorijski nepovratne. Pokušaj da se povrati pravo na oblikovanje svog sopstvenog svijeta bi tako napravio jednu opasnu i tragičnu „rupu u sistemu". Predosjećanje takve kritične situacije zabrinjava ljude gušeći njihovu volju da reaguju; ovakvu situaciju treba odmah spriječiti. Jedini način za to je dobro organizovani napor u analitičkom i konstruktivnom smislu, usmjeren ka društvenom sistemu sa modernim ekonomskim i političkim osnovama.

Nacije koje pate pod patokratskim vladama bi takođe trebale učestvovati u tom poduhvatu što bi predstavljalo odličnu osnovu i podršku u liječenju našeg bolesnog svijeta. Nepokolebljivi u našoj nadi da će uskoro doći vrijeme kada će se nacije vratiti na normalan ljudski sistem, mi treba da gradimo društveni sistem sa pogledom na to šta će se desiti poslije patokracije.

Taj socijalni sistem će biti drugačiji i bolji od svega što je egzistiralo prije. Realistička vizija bolje budućnosti i učešće u njenom kreiranju će izliječiti napaćene ljudske duše i uvesti reda u procese razmišljanja. Ovaj konstruktivni rad vježba ljude da upravljaju sobom u izmijenjenim okolnostima i izbija oružje iz ruku svakome ko služi zlu, povećavajući kasnije kod njih osjećaj frustracije i svjesnosti o tome da se njihov patološki rad približava završetku.

Pažljivo čitanje ove knjige može nas navesti da raspoznamo obrise kreativne vizije budućeg društvenog sistema toliko potrebnog narodima napaćenim pod patokratskom vlašću. Ako je tako, to prije predstavlja priznanje autorovom naporu nego što je rezultat slučajnosti. Takva vizija me je pratila tokom rada na knjizi (iako kasnije nema nikakvih indicija ili preciznih detalja za to), pomažući mi i omogućavajući podršku za budući rad. Na neki način, ona je prisutna na stranicama ove knjige i između njenih redova.

Društveni sistem budućnosti bi trebao da garantuje građanima širok spektar ličnih sloboda i otvorena vrata za korišćenje njihovih kreativnih sposobnosti u individualnim ili grupnim poduhvatima. Istovremeno, sistem u svojoj unutrašnjoj i spoljnjoj politici ne smije pokazati one dobro poznate slabosti koje demokratija normalno manifestuje. U takvom sistemu treba da budu balansirani, ne samo individualne želje i interesi opšteg dobra već oni moraju biti protkani kroz cijelu sliku društvenog života, na nivou gdje razumijevanje načina funkcionisanja sistema dovodi do nestanka granica između pojedinačnih i opštih interesa.

Glas širokih narodnih masa koji je vođen, prije svega, instinktivnom inteligencijom i zavistan od prirodnog gledanja na svijet, treba da bude balansiran vještinama ljudi koji koriste objektivna saznanja i koji imaju dovoljno iskustva u svojim oblastima. Za ovu svrhu treba da se koriste odgovarajuća i dobro promišljena rješenja.

Osnove praktičnih rješenja u takvom unaprijeđenom sistemu treba da sadrže kriterijume za stvaranje povoljnih uslova za ubrzan i bogat razvoj ljudskih ličnosti uključujući psihološki pogled na svijet, čija je društvena uloga već objašnjena. Individualna socio-profesionalna adaptacija, formiranje međuljudske mreže i zdrava aktivna socio-psihološka struktura, treba da bude olakšana što je više moguće.

Strukturna, pravna i ekonomska rješenja treba da budu usmjerena u pravcu zadovoljavanja gorenavedenih kriterijuma i kao takva da otvaraju vrata individualnoj samospoznaji u društvenom životu, što takođe služi opštem dobru. Ostali tradicionalni kriterijumi kao što je dinamika ekonomskog razvoja imaju sekundarnu ulogu u odnosu na vrijednosti opšteg dobra. Rezultat svega ovoga je nacionalni ekonomski razvoj, politička vještina i kreativna uloga u međunarodnoj sferi.

Prioriteti u definisanju vrijednosnih kriterijuma će se dosljedno pomijerati u pravcu psiholoških, socijalnih i moralnih podataka. Sve ovo treba da bude u skladu s duhom vremena ali aktuelno izvršavanje ovih zahtijeva tražiće jedan maštovit pristup i konstruktivno razmišljanje sa svrhom postizanja gorenavedenih praktičnih ciljeva opšteg dobra. Nakon svega, ipak sve počinje i završava unutar ljudske psihe.

Takav sistem treba da bude evolucionaran po svojoj prirodi i treba da bude baziran na prihvatanju evolucije kao prirodnog zakona. U svemu tome, prirodni evolutivni faktori će igrati važnu ulogu, kao npr. u toku spoznaje na način što će se podaci neprestano obrađivati, od onih jednostavnijih i pristupačnijih, pa sve do onih važnijih i suptilnijih stvari. Princip evolucije treba da bude čvrsto utisnut u osnovne filozofske postavke takvog sistema da bi ga zaštitio od budućih revolucija.

Ovakav sistem bi bio otporniji na opasnosti stvaranja makrosocijalnog patološkog fenomena u sebi. Njegovu osnovu će predstavljati jedan usavršen razvoj psihološkog pogleda na svijet i socijalna struktura koja je u svojoj osnovi povezana sa naukom i socijalnom svijesti. Ovakav sistem treba da ima u sebe ugrađene stalne institucije koje će biti skoro nevidljive i čiji bi zadatak bio sprječavanje razvoja poneroloških procesa unutar društva, naročito u okviru vladajućih struktura.

„Savjet Mudraca" bi bila institucija sastavljena od nekoliko ljudi sa ekstremno velikim opštim, medicinskim i psihološkim kvalifikacijama; taj Savjet bi imao pravo da ispituje psihičko i fizičko zdravlje kandidata, prije njihovog izbora na najviše vladajuće pozicije. Negativno mišljenje Savjeta bi trebalo da bude teško promjenljivo. Isti Savjet bi služio vođstvu države, pravnim i izvršnim vlastima u pogledu savjetovanja iz oblasti koje ulaze u područje naučne kompetentnosti. Savjet bi se takođe obraćao javnosti u vezi značajnih pitanja biološkog i psihološkog života, posebno ističući osnovne moralne aspekte. Dužnost ovog Savjeta bi trebala biti i uspostavljanje dijaloga sa religijskim zvaničnicima po svim bitnim pitanjima.

Osobama koje imaju razne psihološke devijacije, sigurnosni sistem treba da omogući jedan kvalitetniji život, dok će im on, istovremeno, vješto ograničavati njihovu participaciju u procesima geneze zla. Poslije svega, te osobe nijesu nepristupačne za uvjerenja koja su bazirana na odgovarajućem znanju i poznavanju stvari što znači da se i njih može obrazovati. Ovaj pristup bi pomogao progresivnom smanjivanju tereta naslijeđenih aberacija i njihovog uticaja na društvene prilike. Savjet Mudraca bi takođe vodio nadzor nad ovakvim aktivnostima.

Pravni sistem bi bio podvrgnut transformacijama u svim oblastima, nastajući i razvijajući se iz formule koja je bazirana na prirodnom pogledu na svijet i staroj tradiciji pravnih rješenja koja su bazirana na objektivnoj percepciji realnosti, naročito psihološkoj. Kao posljedica svega ovoga, studije prava moraju da prođu kroz istinsku modernizaciju kako bi pravo postalo naučna disciplina koja dijeli iste naučne principe sa ostalim naukama.

Ono što se danas zove kazneno pravo, bilo bi zamijenjeno drugom vrstom prava sa kompletno modernizovanom osnovom, baziranom na razumijevanju geneze zla i ličnosti ljudi koji čine zlo. Ovakav pravni sistem bio bi mnogo više human jer omogućava bolju zaštitu društva i pojedinca od zloupotreba. Naravno, operativna mjerenja bi bila kompleksnija i više bi zavisila od boljeg razumijevanja uzroka, nego što je to bio slučaj u kaznenom sistemu. Pravni sistemi civilizovanih nacija u ovom pravcu već pokazuju jedan određeni trend transformacija. Društveni sistem, predložen ovdje, mora raskinuti sa tradicijom u ovoj oblasti na mnogo efikasniji način.

Nijedna vlada čiji je sistem baziran na razumijevanju zakona prirode, koji se tiču psihičkih i bioloških pojava vezanih za prirodu čovjeka, ne može polagati pravo na suverenitet u onom smislu kojeg je on imao u 19. vijeku i nakon toga u nacionalističkim i totalitarnim sistemima. Mi dijelimo isti vazduh i istu vodu širom planete. Zajedničke kulturne vrijednosti i osnovni moralni kriterijumi postaju široko rasprostranjeni. Svijet je povezan saobraćajno, komunikacijski i trgovinom i postao je „Naša planeta". U takvim uslovima, međuzavisnost i saradnja sa ostalim nacijama i internacionalnim (nadnacionalnim) institucijama kao i moralna odgovornost za zajedničku sudbinu, postala je prirodni zakon. Nacionalni organizam postaje autonoman ali ne i nezavisan. Ovo mora biti regulisano preko odgovarajućih ugovora i inkorporirano u nacionalne Ustave.

Sistem koji smo ovdje razmatrali bi bio superiorniji od svih svojih prethodnika, baziran na razumijevanju zakona prirode koji važe među ljudima i društvima sa objektivnim znanjem koje progresivno mijenja mišljenja bazirana na prirodnim odgovorima na pojave. Taj sistem bi zvali LOGOKRATIJA.

Zahvaljujući svojim osobinama i podudarnosti sa zakonima prirode i evolucije, logokratski sistemi mogu dugoročno garantovati socijalni i međunarodni poredak. U skladu sa svojom prirodom oni bi se onda transformisali u još savršenije oblike.

Autor je preživio mnoge opasne situacije i postao je razočaran mnogim ljudima i institucijama. Bilo kako bilo, Veliko Proviđenje ga nikad nije iznevjerilo, ni pod najtežim okolnostima. Takvi uslovi su mu bili sasvim dovoljni kako bi mu dozvolili da potvrdi postojanje mogućnosti za elaboriranja još detaljnijeg nacrta za stvaranje jednog neophodnog sistema koji će biti još bolji.

 

 

*** 

Veliko hvala svim učesnicima u prevodu ove veoma važne knjige!

 

  Sadržaj knjige


Metafizika

Planeta

Prva Strana Vebsajta