G a l a k s i j a. c o m

Protokoli Sionskih Mudraca

 

(Iluminati Protokoli)

 

Protokol 9 

 

  Primjena masonskih principa u prevaspitavanju naroda. Masonska parola. Značaj antisemitizma. Diktatura masonstva. Ko služi masonstvu. Razdvajanje "videće" i  "slijepe"  sile gojskih država. Opštenje vlasti sa narodom. Liberalna samovolja. Dohvatanje obrazovanja i vaspitanja. Lažne teorije. Tumačenje zakona. Metropolitenovi hodnici.

 

            Primjenjujući naše principe obraćajte pažnju na karakter naroda u čijoj se sredini budete nalazili i djelovali; opšta, podjednaka njihova primjena, prije nego što se narod prevaspita na naš način, ne može imati uspijeha. Ali, idući oprezno u njihovoj primjeni, vi ćete vidjeti da neće proći ni desetak godina pa će se i najtvrdoglaviji karakter promijeniti, a mi ćemo ubilježiti novi narod u redove nama već pokornih.

            Riječi liberalne, u suštini, naše masonske parole - "sloboda, jednakost, bratstvo" kada se mi zacarimo; zamijenićemo već ne riječima parole, nego samo idejnosti: " pravo, slobode, dužnost jednakosti, ideal bratstva ", - reći ćemo mi i ... uhvatićemo jarca za rogove....De fakto, mi smo već zbrisali svaku drugu upravu, sem naše, mada de jure takvih ima još mnogo. Sada pak, ako kakve države ulože protest protiv nas, to je samo radi forme i po našem nahođenju i rasporedu, jer nam je njihov antisemitisam potreban radi upravljana našom mlađom braćom.

Ja neću ovo objašnjavati jer je već jedanput bilo predmet naših besjeda.

  U stvari pak za nas nema predaha. Naša Nadvlada nalazi se pod takvim izvanrednim legalnim uslovima, koji se obično nazivaju energičnom i snažnom riječju - diktatura. Ja mogu čiste savjesti reći da smo u ovom trenutku mi - zakonodavci, mi vršimo sud i sve rasprave, mi kažnjavamo i vršimo pomilovanje, mi smo, kao šef svih naših trupa, na predvodničkom konju. Mi upravljamo snažnom voljom, jer su u našim rukama parčići nekada silne partije koju smo sada pokopali. U našim su rukama neobuzdana častoljublja, vrele požude i pohlepnosti, nemilosrdne osvete, pakosne mržnje.

  Od nas dolazi teror koji je sve zahvatio. U našoj su službi ljudi svih mišljena, svih doktrina: restauratori monarhija, demagozi, socijalisti, komunisti i svakojaki utopisti. Mi smo sve uprezali u posao: svaki od njih sa svoje strane podgriza posljednje ostatke vlasti, stara se da obori sav ustanovljeni red. Ova akcija je izmučila sve države; one vape za mirom, spremne su za njega sve da žrtvuju; ali mi im nećemo dati mira sve dotle dok ne priznaju našu internacionalu Nadvladu otvoreno i pokorno.

            Narod je zavapio o neophodnosti da se socijalno pitanje riješi putem međunarodnog sporazuma. Razdrobljenost na partije prepustila ih je sve našoj volji,  jer da se vodi suparnička borba treba imati novaca, a on je sav kod nas.

            Mi se možda možemo bojati spajanja gojske "videće" sile vladara sa slijepom silom narodnom, no mi smo preduzeli sve mjere protiv jedne takve mogućnosti: između jedne i druge sile mi smo podigli zid u vidu uzajamnog terora među njima.  Na taj način slijepa sila naroda ostaje naš oslonac i mi ćemo joj, samo mi i niko više, biti rukovodilac, i naravno, upravićemo je ka našem cilju.

            Da se ruka slijepčeva  ne bi mogla osloboditi našeg rukovođenja, mi se moramo s vremena na vrijeme nalaziti u prisnom općenju s nim, ako ne lično a ono preko najvjernije braće naše. Kada budemo priznata vlast mi ćemo sa narodom govoriti lično na trgovima i učićemo ga po pitanjima politike onako kako to nama bude odgovaralo.

  Kako ćemo provjeriti šta mu se predaje po seoskim školama? Pa što rekne poslanik vladin ili sam vladar, to ne može a da se ne sazna u cijeloj državi, jer će glas narodni to brzo raznijeti na sve strane.

            Da ne bismo prije vremena uništavali gojske ustanove, mi smo ih sve dotakli našom vještom rukom i prikupivši u svoje ruke krajeve opruga njihovog mehanizma. Te su opruge bile u strogom ali pravičnom redu, no mi smo ga dodirnuli i pokrenuli jurisdikciju, izborni red, štampu, slobodu ličnosti, a što je glavno, obrazovanje i vaspitanje kao ugaoni kamen - temeljac slobodnog bića.

            Mi smo zatvorili, zbunili i razvratili gojsku omladinu putem vaspitanja na lažnim principima i teorijama, koje smo mi namjerno kao takve sugerisali.

            Pored postojećih zakona, ne mijenjajući ih bitno, već kvareći ih samo protivrječnim tumačenjima, mi smo stvorili nešto grandiozno u vidu rezultata. Ti su se rezultati u početku ispoljili u tome što su tumačenja maskirala zakone, a zatim ih i sasvim zaklonila od vladinih pogleda, jer je nemoguće znati takvo zamršeno zakonodavstvo.

  Tako je ponikla teorija suda savjesti.

  Vi kažete da će se na nas dići s oružjem u rukama ako prije vremena prokljuve u čemu je stvar; ali za taj slučaj mi na zapadu imamo takav terorizirajući manevar, da će i najhrabrija srca zadrhtati: metropolitenovi podzemni hodnici biće dotle provedeni u svim prestonicama, odakle će one biti bačene u vazduh sa svim svojim organizacijama i zemaljskim dokumentima.

 

 

 

 

PROTOKOL 10


  Home